โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
กรอกข้อมูลใบสมัครสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre M.1
1. ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้า เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว
ชื่อ   
นามสกุล   
วัน เดือน ปี เกิด   รูปแบบ :yyyy-mm-dd  
สัญชาติ
ศาสนา
เลขประจำตัวประชาชน   เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก : โดยพิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค  
2. ประวัติการศึกษา
โรงเรียน   
ตำบล   
อำเภอ   
จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
ผลการเรียนเฉลี่ย    (ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)   
3. มีความประสงค์จะนำคะแนนทดสอบเทียบเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา ตามแผนการเรียน ดังนี้
นำคะแนนเทียบแผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program)
 ห้องเรียนพิเศษโครงพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
       และเทคโนโลยี (E-SMAT)
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตรแนวทาง สสวท. และ สอวน.
 ห้องเรียนปกติ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดปุ่มบันทึกโรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817