โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                                                ปีการศึกษา : 2561     ภาคเรียนที่ : 2     ครั้งที่ : 1        ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
91007 ปักครอสติส 1 ม.1 ม.2 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 20 18
91008 ปักครอสติส 2 ม.1 ม.2 นางนิตยา อดิเรก ห้องธุรกิจ 20 4
91010 สื่อสร้างสรรค์ 1 ม.1 ม.2 1. นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
2. นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
Resource 20 19
91013 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 นายประยูร จิระเดชประไพ โสตฯ1 20 20
91014 ซ่อมคอม 1 ม.1 ม.2 1. นายปริญญา วิชัย
2. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 21
91016 Hand made1 ม.1 ม.2 1. นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
2. นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 20
91018 ฟุตซอลสู่อาชีพ (1) ม.1 ม.2 1. นายสุรเดช อินจันทร์ สนามฟุตซอล 40 40
91019 ภาษาไทยหรรษา ม.1 ม.2 1. นางปิยภัทร พวงกลิ่น
2. นางธนิษฐา อินทะสี
ห้อง 236 20 10
91020 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 1.นางนงนุช น้อยเกิด
2. นายแสงทอง น้อยเกิด
หอประชุม 20 20
91021 คิด สร้างสรรค์ ม.1 ม.2 นางกานต์รวี กำเนิด ห้อง 233 20 20
91023 ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด ห้องดนตรี 40 37
91025 ไม้ดอกไม้ประดับ ม.1 ม.2 1.นายสัญญา อุนพานิชย์
2. นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร
ห้องเกษตร 20 14
91026 วิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.1 ม.2 1. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ
2. นางดวงดาว บดีรนัฐ
3. นางชญาภา นิวาสประกฤติ
4. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
ห้อง 226 20 12
91027 ติวโอเน็ต ม.3 วิชาการ ห้องประชุม 180 178
92003 เย็บหมอนฟักทอง ม.1 ม.2 1. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
2. นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี
3. นางสาวกาญจนา สายทอง
4. MissWang Yuanyi
ห้องสมุดภาษาจีน 20 7
93001 ฟุตซอลสู่อาชีพ (2) ม.1 ม.2 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ สนามฟุตซอล 40 40
94033 วิสาหกิจนักเรียน ม.1 ม.2 1. นายพรชัย โพธิ์มาก
2. นายภีมพล เหมภูมิ
ห้อง 325 20 27
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817