โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                                                ปีการศึกษา : 2560     ภาคเรียนที่ : 2     ครั้งที่ : 1        ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
91004 Science For Fun ม.1 ม.2 นางตวงรัตน์ อ้นอิน , นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ Lab4 20 17
92002 รำพัดจีน ม.1 ม.2 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องเรียนภาษาจีน (312) 15 15
93001 ฟุตซอลสู่อาชีพ ม.1 ม.2 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ สนามฟุตซอล 30 30
93002 กอล์ฟพาเพลิน ม.1 ม.2 นายพิศาล คชฤทธิ์ สนามฟุตบอล 30 30
94003 สุนทรียะ ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด, นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล ห้องศิลปะ 40 31
94007 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 นางนงนุช น้อยเกิด, นายแสงทอง น้อยเกิด ลานไทร 15 15
94010 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 นายประยูร จิระเดชประไพ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน 25 25
94012 ช่างคอมฯ ม.1 ม.2 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์, นายปริญญา วิชัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 20 20
94017 ประดิษฐ์ ประดอย ม.1 ม.2 นางเกษณี สุทธิสาร,นางกานต์รวี กำเนิด ห้องสังคม 3 (323) 20 20
94021 งานแฮนด์เมด ม.1 ม.2 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก , นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 15 15
94025 Stem แสนสนุก ม.1 ม.2 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ , นางดวงดาว บดีรัฐ , นางนิรดา ราชบุรี , นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ Lab 5 , Lab 6 20 8
94026 สื่อหรรษา ม.1 ม.2 นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง , นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร ห้อง 234 20 13
94027 ปักครอสติก ม.1 ม.2 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ,นางสาวนิตยา อดิเรก ห้องธุรกิจ 15 15
94028 สร้างสรรค์งานสวยไว้ใช้สอย(1) ม.1 ม.2 นางสกุณา นิยมเดช ห้องงานผ้า 15 15
94029 สร้างสรรค์งานสวยไว้ใช้สอย(2) ม.1 ม.2 นางจิราพร ชัยแสงแก้ว ลานไทรทิศใต้ 15 8
94030 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (1) ม.1 ม.2 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องไฟฟ้า 15 11
94031 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (2) ม.1 ม.2 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องเกษตร 15 14
94032 ศิลปะบนปลายนิ้ว ม.1 ม.2 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ , นางเพลินใจ ประสานศรี ห้องแนะแนว 15 15
94033 วิสาหกิจนักเรียน ม.1 ม.2 นายพรชัย โพธิ์มาก , นายภาคภูมิ ศรีตะลา ห้อง 325 15 15
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817