โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                                                ปีการศึกษา : 2561     ภาคเรียนที่ : 1     ครั้งที่ : 1        ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
91005 ประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้(1) ม.1 ม.2 ม.3 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องไฟฟ้า 25 25
91006 ประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้(2) ม.1 ม.2 ม.3 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องเกษตร 25 25
91007 ปักครอสติส 1 ม.1 ม.2 ม.3 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 27 28
91008 ปักครอสติส 2 ม.1 ม.2 ม.3 นางนิตยา อดิเรก ห้องธุรกิจ 25 24
91009 การประดิษฐ์ของชำร่วย ม.1 ม.2 ม.3 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ห้องผ้า 25 25
91010 สื่อสร้างสรรค์ 1 ม.1 ม.2 ม.3 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี Resource 25 22
91011 สื่อสร้างสรรค์ 2 ม.1 ม.2 ม.3 นางจิราพร ชัยแสงแก้ว Resource 25 13
91013 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 ม.3 นายประยูร จิระเดชประไพ โสตฯ1 30 30
91014 ซ่อมคอม 1 ม.1 ม.2 ม.3 นายปริญญา วิชัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 20
91015 ซ่อมคอม 2 ม.1 ม.2 ม.3 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 20
91016 Hand made1 ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 20
91017 Hand made2 ม.1 ม.2 ม.3 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 20
91018 ฟุตซอลสู่อาชีพ ม.1 ม.2 ม.3 1. นายสุรเดช อินจันทร์
2. นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
สนามฟุตซอล 73 73
91019 ภาษาไทยหรรษา ม.1 ม.2 ม.3 1. นายพรสรร ใจของ
2. นางปิยภัทร พวงกลิ่น
3. นางธนิษฐา อินทะสี
ห้อง 238 25 25
91020 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 ม.3 นางนงนุช น้อยเกิด หอประชุม 26 26
91021 คิด สร้างสรรค์ ม.1 ม.2 ม.3 นางกานต์รวี กำเนิด ห้อง 233 25 25
91022 วิสาหกิจนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 นายพรชัย โพธิ์มาก ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 25 25
91023 ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิด
2. นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล
ห้องดนตรี 40 40
91024 รำพัดจีน ม.1 ม.2 ม.3 1. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
2.นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี
3. นางสาวกาญจนา สายทอง
ห้องสมุดภาษาจีน 30 14
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817