โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                                                ปีการศึกษา : 2559     ภาคเรียนที่ : 2     ครั้งที่ : 2        ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
0 HACK BY PomM@ster ม.1 ม.2 ม.3 Pom M@sterHack TEAM โลกไซเบอร์ 99999 19
91002 นักประดิษฐ์น้อย เพื่อสิ่งแวดล้อม ม.1 ม.2 ม.3 ครูพรชัย โพธิ์มาก ห้อง 325 20 20
91003 นวดสปา ม.1 ม.2 ม.3 ครูณัฐริณีย์ ศรีสถาพร หน้าห้องปกครอง (ลานไทร) 20 0
92001 เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนและวรรณกรรมจีน จากภาพยนตร์ ม.1 ม.2 ม.3 ครูญาดา สงฆ์วัฒนะ, ครูสิริชัย เจนทัศนเอกจิต, ครู Ma Jingyu ภาษาจีน 337 20 20
93001 ฟุตซอลสู่อาชีพ ม.1 ม.2 ม.3 ครูบุญเลิศ ศาสตร์แก้ว สนามฟุตซอล 40 39
93002 กอล์ฟพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 ครูพิศาล คชฤทธิ์, ครูพิศณุ สารีศรี สนามฟุตบอล 40 40
94001 นักประดิษฐ์ ม.1 ม.2 ม.3 ครูดวงดาว บดีรัฐ , ครูชาตรี ศรีม่วงวงค์ ห้อง 225 20 0
94002 งานสร้างสรรค์ D.I.Y ม.1 ม.2 ม.3 ครูศิริพร เกตุเจริญ ,ครูตวงรัตน์ อ้นอินทร์ Lab 4 40 36
94003 สุนทรียะ ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 ครูไพโรจน์ ยิ่งคิด, ครูเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล ห้องศิลปะ 40 27
94004 การเย็บหมอนทอง ม.1 ม.2 ม.3 ครูสุตาภัทร์ กระสานิ์คีรี, Mr. Tian hao peng ห้องเรียนภาษาจีน 312 20 2
94005 การทำดอกไม้จัน ม.1 ม.2 ม.3 ครูมาลินี อินจันทร์, ครูนันทวัญ ใยยวง, ครูวีรวรรณ ไพรสิงห์ , ครูวัลภา อินหลวง แนะแนว 2 20 0
94006 เรียนรู้การสร้างงาน สร้างอาชีพ ม.1 ม.2 ม.3 ครูชานนท์ ผ่องฉวี, ครูปัญญา ดินไธสง, ครูภาคภูมิ ศรตะลา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 40 41
94007 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 ม.3 ครูนงนุช น้อยเกิด, ครูแสงทอง น้อยเกิด ลานไทร 20 9
94008 ถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ม.1 ม.2 ม.3 ครูโชติชญาณ์ เรือนจรัสศรี, ครูนิตยา อดิเรก ครูอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 20 5
94009 ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ ม.1 ม.2 ม.3 ครูสัญญา อุนพานิชย์, ครูศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องไฟฟ้า 20 20
94010 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 ม.3 ครูประยูร จิระเดชประไพ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน 20 5
94011 สารพัน HAND MADE ม.1 ม.2 ม.3 ครูนิรดา ราชบุรี 227 30 16
94012 ช่างคอมฯ ม.1 ม.2 ม.3 ครูสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์, ครูปริญญา วิชัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 20 20
94013 D.I.Y โคมไฟเส้นด้าย ม.1 ม.2 ม.3 ครูสมิตานันท์ สุขมาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 20
94014 COOKING ม.1 ม.2 ม.3 ครูสมทรง พันธ์ศรี 428 20 4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817