โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                                                ปีการศึกษา : 2560     ภาคเรียนที่ : 1     ครั้งที่ : 1        ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
91004 Science For Fun ม.1 ม.2 ม.3 นางเกศินี พงษ์พันธ์ , นายประภาส ธารเปี่ยม, นางนิภาวดี น่วมอินทร์ , นางสุวรรณา ป้อมใย Lab1 , Lab7 25 14
92002 รำพัดจีน ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องเรียนภาษาจีน (312) 20 18
93001 ฟุตซอลสู่อาชีพ ม.1 ม.2 ม.3 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ สนามฟุตซอล 40 40
93002 กอล์ฟพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 นายพิศาล คชฤทธิ์ สนามฟุตบอล 40 40
94003 สุนทรียะ ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด, นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล ห้องศิลปะ 40 40
94005 การทำดอกไม้จัน ม.1 ม.2 ม.3 นางศรีวิไล บุญอนันต์ศิริ ,นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย ,นางตวงรัตน์ อ้นอิน Lab 4 25 25
94006 เรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ม.2 ม.3 นายสำราญ คงธนะ , นายพรชัย โพธิ์มาก ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 25 26
94007 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 ม.3 นางนงนุช น้อยเกิด, นายแสงทอง น้อยเกิด ลานไทร 25 24
94009 การประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้ ม.1 ม.2 ม.3 นายสัญญา อุนพานิชย์, นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องไฟฟ้า 40 40
94010 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 ม.3 นายประยูร จิระเดชประไพ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน 45 44
94012 ช่างคอมฯ ม.1 ม.2 ม.3 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์, นายปริญญา วิชัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 30 30
94015 เล่าเรื่องจากภาพด้วยมุมมองของคุณ ม.1 ม.2 ม.3 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี ,นางนันทิดา ฉัตรทอง ,นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร ภาษาไทย 7 (238) 25 14
94016 Bridge Card ม.1 ม.2 ม.3 นางศิลาพร รามันพงษ์ , นายชูเกียรติ สุยะลังกา , นายชวลิต เรือนจรัสศรี, นายเจริญ พิลึก , นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต ,นางสุรชา บุรุษศรี ,นางสาวอุษา บัวบาน ห้องคณิตศาสตร์ 4 (134) 40 9
94017 ประดิษฐ์ ประดอย ม.1 ม.2 ม.3 นางเกษณี สุทธิสาร,นางกานต์รวี กำเนิด ห้องสังคม 3 (323) 25 25
94018 English by Activities ม.1 ม.2 ม.3 นางชลธิชา ตรงสกุล , นายพงศธร เชียงสีทอง ห้องอังกฤษ 2 (333) 25 15
94019 หมากฮอส ม.1 ม.2 ม.3 นางดวงดาว บดีรัฐ ,นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว , นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ , นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ ห้อง 226 , ห้อง 227 26 26
94021 งานแฮนด์เมด ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก , นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 25 25
94022 สร้างสรรค์งาน ม.1 ม.2 ม.3 นางสกุณา นิยมเดช , นางจิราพร ชัยแสงแก้ว โรงฝึกงาน 25 22
94023 ดอกไม้ประดิษฐ์ ม.1 ม.2 ม.3 นางเพลินใจ ประสานศรี , นางมาลินี อินจันทร์ , นางวีรวรรณ ไพรสิงห์, นางสาวนันทวัญ ใยยวง ห้องแนะแนว 25 25
94024 กระเป๋าถักผ้าร่ม ม.1 ม.2 ม.3 นางนิตยา อดิเรก,นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 25 18
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817