โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91024-รำพัดจีน
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15973 เด็กชายจักรกฤช แย้มทิพย์ ม. 3/4
2 16000 เด็กชายนนทวัตร อยู่สิน ม. 3/4
3 16308 เด็กชายพิเชษฐ์ แสงจันทร์ ม. 2/3
4 16317 เด็กหญิงกัญญ์วรา พุทธรัตน์ ม. 2/3
5 16318 เด็กหญิงกัญญาภัค ชัยรัตน์ ม. 2/3
6 16321 เด็กหญิงเกตุสุวรรณ์ ศรีคันทะรักษ์ ม. 2/3
7 16323 เด็กหญิงจิตราวดี บัวบาน ม. 2/3
8 16325 เด็กหญิงธันยารัตน์ พวงสาหร่าย ม. 2/3
9 16327 เด็กหญิงนัยน์ปพร จันทร์ฉาย ม. 2/3
10 16328 เด็กหญิงนุจรี เเก้วเทศ ม. 2/3
11 16332 เด็กหญิงพรสวรรค์ วงษ์เนตร ม. 2/3
12 16336 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณนรัตน์ ม. 2/3
13 16344 เด็กหญิงอภิญญา เจริญศิลป์ ม. 2/3
14 16346 เด็กหญิงอัคริมา เข็มสุวรรร ม. 2/3
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817