โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91023-ดนตรีพาเพลิน
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15878 เด็กหญิงสุภัควดี วงษ์ศรีแก้ว ม. 3/1
2 15892 เด็กชายพิสิทธิ์ ยวงแก้ว ม. 3/2
3 16237 เด็กหญิงจิรวรรณี การะศรี ม. 2/1
4 16243 เด็กหญิงณิชานันท์ นิคมขำ ม. 2/1
5 16248 เด็กหญิงภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง ม. 2/1
6 16249 เด็กหญิงรุจิรดา โสภาค ม. 2/1
7 16319 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยยะ ม. 2/3
8 16329 เด็กหญิงแนน จันจะนะ ม. 2/3
9 16338 เด็กหญิงวรัชยา ดิษวงษ์ ม. 2/3
10 16339 เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ โอแสงใส ม. 2/3
11 16340 เด็กหญิงวัลลิภา โพธิบัลลังก์ ม. 2/3
12 16353 เด็กหญิงฑิฆัมพร อินทพงษ์ ม. 2/4
13 16355 เด็กหญิงนลพรรณ เกล็ดประทุม ม. 2/4
14 16386 เด็กหญิงพิริษา ตราชู ม. 2/4
15 16390 เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธะบุตร ม. 2/4
16 16414 เด็กชายธนชัย แซ่ฮ้อ ม. 1/1
17 16424 เด็กชายสุทธิพงษ์ ไพโรจน์ ม. 1/1
18 16427 เด็กหญิงจิราพัชร พรหมทอง ม. 1/1
19 16432 เด็กหญิงณัฐรินีย์ สิงห์คำโล ม. 1/1
20 16436 เด็กหญิงบุษรินทร์ หอมเย็น ม. 1/1
21 16437 เด็กหญิงพรหมพร เนื้อไม้ ม. 1/1
22 16440 เด็กหญิงวิภาดา วัฒนศิริ ม. 1/1
23 16443 เด็กหญิงศุภิสรา ก้อนทอง ม. 1/1
24 16456 เด็กชายทรงศักดิ์ ย้อยรุ่งเรือง ม. 1/2
25 16459 เด็กชายนนทวัต ปราณี ม. 1/2
26 16461 เด็กชายบัณฑิต วงษ์ฟู ม. 1/2
27 16463 เด็กชายภัทรพงษ์ เจนสาริกร ม. 1/2
28 16464 เด็กชายยศพนธ์ วรชินา ม. 1/2
29 16466 เด็กชายวรวุฒิ ขอนทอง ม. 1/2
30 16467 เด็กชายวีรพล กลั่นยวง ม. 1/2
31 16488 เด็กชายกฤษฎา สรรคบุรานุรักษ์ ม. 1/3
32 16529 เด็กชายกิตติภณ หนูอิ่ม ม. 1/4
33 16541 เด็กหญิงกนกอร แย้มยุบล ม. 1/4
34 16543 เด็กหญิงแก้วตา สุวรรณรัตน์ ม. 1/4
35 16544 เด็กหญิงชลนธี วุฒิ ม. 1/4
36 16547 เด็กหญิงณัฐณา แก้วณรงค์ ม. 1/4
37 16557 เด็กหญิงภัณฑิรา กัดโชติ ม. 1/4
38 16558 เด็กหญิงภัณทิลา เพชรนิล ม. 1/4
39 16565 เด็กหญิงศศิธร มากสาย ม. 1/4
40 16566 เด็กหญิงสุรัชนี วงษ์เนตร ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817