โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91022-วิสาหกิจนักเรียน
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 16218 เด็กชายดลพกร อินกลัด ม. 2/1
2 16220 เด็กชายธนกฤต โพธิ์แก้ว ม. 2/1
3 16231 เด็กชายสิทธิพร เสริมสนธิ ม. 2/1
4 16234 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชื่นบาน ม. 2/1
5 16235 เด็กหญิงกัลยกร สนิทมาก ม. 2/1
6 16238 เด็กหญิงชณิตา ชาญเชาว์ ม. 2/1
7 16239 เด็กหญิงชนิษฐ์ภัคค์ พรเปียบุญมี ม. 2/1
8 16241 เด็กหญิงณัฐภัทร หนองหลวง ม. 2/1
9 16242 เด็กหญิงณิชนันท์ แซ่เอี๊ยะ ม. 2/1
10 16246 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ คงอรุณ ม. 2/1
11 16251 เด็กหญิงวรัมพร พูลสวัสดิ์ ม. 2/1
12 16252 เด็กหญิงศศิธร เจิมขำ ม. 2/1
13 16253 เด็กหญิงสุมิตรา พรมสา ม. 2/1
14 16256 เด็กหญิงอาทิตยา อึ่งน่วม ม. 2/1
15 16284 เด็กหญิงณัฐนันท์ สุทธิรักษ์ ม. 2/2
16 16285 เด็กหญิงทัศนีย์ ปานะ ม. 2/2
17 16290 เด็กหญิงฟ้าใส เรืองงาม ม. 2/2
18 16295 เด็กหญิงรัชนก ทิมศรี ม. 2/2
19 16299 เด็กหญิงสายธาร กล่อมยัง ม. 2/2
20 16301 เด็กหญิงสุภาวดี ยิ้มบุญเกิด ม. 2/2
21 16470 เด็กหญิงกนกวรรณ พุทธรักขิโต ม. 1/2
22 16473 เด็กหญิงณัฐณิชา แตงมณี ม. 1/2
23 16476 เด็กหญิงธณัทอร เจิมจรุง ม. 1/2
24 16479 เด็กหญิงประภัสรา สุวรรณสิงห์ ม. 1/2
25 16482 เด็กหญิงศลาสินี แสงสกุล ม. 1/2
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817