โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91021-คิด สร้างสรรค์
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15899 เด็กหญิงขวัญข้าว บุญเกิด ม. 3/2
2 15902 เด็กหญิงชณัดตา ขำทอง ม. 3/2
3 15908 เด็กหญิงนภัส แก้วเกษ ม. 3/2
4 15910 นางสาวนะเม - ม. 3/2
5 15917 เด็กหญิงพัฐธนิสา ไอยรารัตน์ ม. 3/2
6 15920 เด็กหญิงสิริญญา ทิพวรรณ์ ม. 3/2
7 15921 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ก้อนจ้าย ม. 3/2
8 15922 เด็กหญิงสุชาดา โมลาลาย ม. 3/2
9 15939 เด็กหญิงกรรณวิสา ทองโชติ ม. 3/3
10 15940 เด็กหญิงกานต์รวี เพชร์หมู่ ม. 3/3
11 15970 เด็กหญิงอริสรา กำจร ม. 3/3
12 15986 เด็กหญิงนพวรรณ ทิมสี ม. 3/3
13 15988 เด็กหญิงพรนภา ทองเข้ม ม. 3/3
14 16240 เด็กหญิงโชติกา ใบเนียม ม. 2/1
15 16255 เด็กหญิงอรัญญา ทัพวัฒน์ ม. 2/1
16 16360 เด็กชายกันต์พจน์ พวงทอง ม. 2/4
17 16375 เด็กชายสุทัศน์ มีสอน ม. 2/4
18 16416 เด็กชายธีรภัทร คงคุ้ม ม. 1/1
19 16504 เด็กชายศุภไช บุญหลง ม. 1/3
20 16507 เด็กหญิงกรกมล ศิริมานนท์ ม. 1/3
21 16513 เด็กหญิงดาหวัน แสงสว่าง ม. 1/3
22 16518 เด็กหญิงพชรพร กรงทอง ม. 1/3
23 16528 เด็กชายกิตติพงศ์ คำภิระแปง ม. 1/4
24 16545 เด็กหญิงชาลิตา เจริญไทย ม. 1/4
25 16564 เด็กหญิงวริสรา เพ็ชร์ปลูก ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817