โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91020-จับจีบผ้า
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15941 เด็กหญิงจันจิรา เย็นใจ ม. 3/3
2 15954 เด็กหญิงบัณฑิตา กายสิทธิ์ ม. 3/3
3 15964 เด็กหญิงลภาวรรณ มากะ ม. 3/3
4 15966 เด็กหญิงวิลาสินี จีนพันธุ์ ม. 3/3
5 16258 เด็กชายจักรกฤษ มากธรรม ม. 2/2
6 16259 เด็กชายจักรพงศ์ จันทราช ม. 2/2
7 16261 เด็กชายฉัตราณภัทร ประทุมผาย ม. 2/2
8 16264 เด็กชายธนกฤต รุ่งโรจน์ ม. 2/2
9 16265 เด็กชายธนนันท์ นพพันธ์ ม. 2/2
10 16266 เด็กชายนนทพัทธ์ เรืองไทย ม. 2/2
11 16269 เด็กชายพงศกร จึงเจริญ ม. 2/2
12 16270 เด็กชายพรหมพิริยะ จุลพันธ์ ม. 2/2
13 16303 เด็กชายณฐนันท์ สุทธิวิไลรัตน์ ม. 2/3
14 16322 เด็กหญิงขศิลาพร อยู่สวัสดิ์ ม. 2/3
15 16331 เด็กหญิงพรณภัทร เครือสอน ม. 2/3
16 16335 เด็กหญิงมณภา ใจซ้อน ม. 2/3
17 16341 เด็กหญิงศิริลักษณ์ กล้วยตระกูล ม. 2/3
18 16342 เด็กหญิงศุทธินี สามเถื่อน ม. 2/3
19 16343 เด็กหญิงอนัญพร จอมย้อย ม. 2/3
20 16350 เด็กชายวสันต์ อภิชาติ ม. 2/4
21 16433 เด็กหญิงดวงกมล กะโห้ ม. 1/1
22 16435 เด็กหญิงนันทนา สินทิน ม. 1/1
23 16438 เด็กหญิงพัชรพร ดิษสาคร ม. 1/1
24 16441 เด็กหญิงศศิประภา พูลทอง ม. 1/1
25 16442 เด็กหญิงศิรินภา ชาติพรต ม. 1/1
26 16526 เด็กหญิงศิริพร รุ่งน้อย ม. 1/3
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817