โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91019-ภาษาไทยหรรษา
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15854 เด็กหญิงกฤติยาณี พันธ์มี ม. 3/1
2 15858 เด็กหญิงณัฐภัทร พิลึก ม. 3/1
3 15859 เด็กหญิงธนัชพร ศรีริบุตร์ ม. 3/1
4 15866 เด็กหญิงปรีดีญากร ประดิษฐนุช ม. 3/1
5 15871 เด็กหญิงมาริสา บัวป้อม ม. 3/1
6 15876 เด็กหญิงศุภชริการ์ งามประเสริฐ ม. 3/1
7 16306 เด็กชายธนกิต คำทรัพย์ ม. 2/3
8 16330 เด็กหญิงเบญจพร เบญจศิวกร ม. 2/3
9 16333 เด็กหญิงแพรวนภา พยัคฆเพท ม. 2/3
10 16413 เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์กวาง ม. 1/1
11 16418 เด็กชายภาณุวัฒน์ จิวเดช ม. 1/1
12 16428 เด็กหญิงชลธิชา นครจันทร์ ม. 1/1
13 16431 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ลาภพิเชษฐวัฒนา ม. 1/1
14 16434 เด็กหญิงธนภรณ์ คำแดง ม. 1/1
15 16446 เด็กหญิงอำภาพลอย พินิจสามิตร์ ม. 1/1
16 16450 เด็กชายกิตติเดช ปัญญา ม. 1/2
17 16451 เด็กชายกิติพงษ์ หลิ่มสืบ ม. 1/2
18 16452 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ม. 1/2
19 16472 เด็กหญิงณัฐชญา ร้ายศรี ม. 1/2
20 16484 เด็กหญิงสุจิตรา อยู่ยอด ม. 1/2
21 16510 เด็กหญิงณัชชา อ่วมสถิตย์ ม. 1/3
22 16515 เด็กหญิงบุณยวีย์ จันทรบัตร ม. 1/3
23 16517 เด็กหญิงปวันรัตน์ เกิดป้อม ม. 1/3
24 16521 เด็กหญิงภวิกา วรสุทธิ์ ม. 1/3
25 16524 เด็กหญิงวรนุช โม้ป้อ ม. 1/3
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817