โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91018-ฟุตซอลสู่อาชีพ (1)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15653 เด็กชายกรชวัล ลิ่วเวหา ม. 3/4
2 15654 เด็กชายกริช ศิลาหลัก ม. 3/4
3 15839 เด็กชายชยานนท์ สิงห์แก้ว ม. 3/1
4 15842 เด็กชายธนพัฒน์ ปัฐมาศ ม. 3/1
5 15846 เด็กชายพงษ์วิณิช มีสี ม. 3/1
6 15847 เด็กชายพนารักษ์ บุญคุณ ม. 3/1
7 15853 เด็กชายอรุษ อ่วมสถิตย์ ม. 3/1
8 15887 เด็กชายธนภูมิ ชุนฟ้ง ม. 3/2
9 15893 เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูจำเนียร ม. 3/2
10 15894 เด็กชายโยธิน สีดานุช ม. 3/2
11 15916 เด็กหญิงพรพิมล เทียมจันทร์ ม. 3/2
12 15919 เด็กหญิงสลินทิพย์ แสนสมัคร ม. 3/2
13 15928 เด็กชายกชกาย หินอ่อน ม. 3/3
14 15929 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เสตพรรณ ม. 3/3
15 15930 เด็กชายจิรวัฒน์ พรมฟู ม. 3/3
16 15931 เด็กชายณัฐวุฒิ สระกินดา ม. 3/3
17 15932 เด็กชายธนชัย หลำเทียน ม. 3/3
18 15934 เด็กชายธีรพงศ์ โชติโหมด ม. 3/3
19 15935 เด็กชายนิชคุณ สุทธี ม. 3/3
20 15974 เด็กชายชัยชนะ การะเกตุ ม. 3/4
21 15975 เด็กชายเดชา สุวรรณโอสถ ม. 3/4
22 15977 เด็กชายนนทภัทร์ ศรีเดช ม. 3/4
23 15978 เด็กชายนพศักดิ์ ศรีเทียมศักดิ์ ม. 3/4
24 15979 นายศรุต อินทร์แก้ว ม. 3/4
25 15980 เด็กชายสมรักษ์ ขาวใส ม. 3/4
26 15993 เด็กชายการัณยภาส แสงเมล์ ม. 3/4
27 15995 เด็กชายชนกชนม์ กันสาตร ม. 3/4
28 15996 เด็กชายณัฐวุฒิ โยมป้อม ม. 3/4
29 15997 เด็กชายตันติกร พุ่มเหรียญ ม. 3/4
30 15998 เด็กชายธนพล ทองมาก ม. 3/4
31 15999 เด็กชายธนภัทร มหาพันธ์ ม. 3/4
32 16001 เด็กชายพีระพัชร ศรีภูธร ม. 3/4
33 16002 เด็กชายภูธเนศ นาคประเสริฐ ม. 3/4
34 16004 เด็กชายวรเมธ กุลภัทรเกิดสุข ม. 3/4
35 16005 เด็กชายวรรณพรรธน์ พุ่มใย ม. 3/4
36 16006 เด็กชายสิรวิชญ์ โชติผลารัตน์ ม. 3/4
37 16007 เด็กชายอดิศักดิ์ มาสอน ม. 3/4
38 16008 เด็กชายอณุวัฒน์ แสงหนู ม. 3/4
39 16212 เด็กชายกิตติวุฒิ สว่างศรี ม. 2/1
40 16214 เด็กชายจิรเมธ - ม. 2/1
41 16217 เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุลทอง ม. 2/1
42 16219 เด็กชายทวีศักดิ์ เงินทอง ม. 2/1
43 16221 เด็กชายธีระวัฒน์ กลมคีรี ม. 2/1
44 16223 เด็กชายนิติธรณ์ ใบเนียม ม. 2/1
45 16224 เด็กชายบวรภัค โพธิ์มงคล ม. 2/1
46 16227 เด็กชายพชรพล เผือกแก้ว ม. 2/1
47 16232 เด็กชายอารักษ์ สุฤทธิ์ ม. 2/1
48 16233 เด็กชายเอนกพงศ์ สีดานุช ม. 2/1
49 16309 เด็กชายพีรพัฒน์ มอญเปีย ม. 2/3
50 16312 เด็กชายรัชธฌานนท์ เกิดโต ม. 2/3
51 16314 เด็กชายสันต์ภพ น้อมนิล ม. 2/3
52 16354 เด็กหญิงดาราวรรณ พุ่มยิ้ม ม. 2/4
53 16357 เด็กหญิงอริยา สร้อยเพ็ชร ม. 2/4
54 16359 เด็กชายกฤษณ์ดนัย แก้วร้อง ม. 2/4
55 16363 เด็กชายชัยณรงค์ เกิดวาระ ม. 2/4
56 16366 เด็กชายดุลยเดช หญ้าลาภ ม. 2/4
57 16370 เด็กชายปิยพัทธ์ ซ่อนกลิ่น ม. 2/4
58 16373 เด็กชายสกลวรรธน์ เกษรสุริวงษ์ ม. 2/4
59 16381 เด็กหญิงธนภรณ์ เล็กสุ่น ม. 2/4
60 16382 เด็กหญิงธนารัตน์ คงทน ม. 2/4
61 16383 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ อินทร์วงศ์ ม. 2/4
62 16384 เด็กหญิงพรพิมล ศรีอันยู้ ม. 2/4
63 16385 เด็กหญิงพรหมพลอย ปานพลอย ม. 2/4
64 16387 เด็กหญิงแพรวา รัตถา ม. 2/4
65 16388 เด็กหญิงมุฑิตา จันทะวงษ์ ม. 2/4
66 16389 เด็กหญิงวนาลี ชนะภัย ม. 2/4
67 16391 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อินพหล ม. 2/4
68 16417 เด็กชายฟ้าใหม่ วินัยธรรม ม. 1/1
69 16422 เด็กชายวุฒิสิฐ สันเรือง ม. 1/1
70 16447 เด็กชายกฤษกร ชีวสิทธิรุ่งเรือง ม. 1/2
71 16460 เด็กชายนันทิวัฒน์ จันทร์ประทักษ์ ม. 1/2
72 16531 เด็กชายชยังกูร เกษกรรณ์ ม. 1/4
73 16536 เด็กชายภูริพัฒน์ เวชกร ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817