โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91017-Hand made2
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15897 เด็กชายอคเดช แก้วประภา ม. 3/2
2 15907 เด็กหญิงนภัทรสร อินดี ม. 3/2
3 15913 เด็กหญิงปริญญา อัยรา ม. 3/2
4 15915 เด็กหญิงปวีณ์นุช ทิพยนนท์ ม. 3/2
5 15923 เด็กหญิงสุนันทา เข็มทอง ม. 3/2
6 15942 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองแจ่ม ม. 3/3
7 15944 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์อิน ม. 3/3
8 15946 เด็กหญิงญาดา ยอดนิล ม. 3/3
9 15947 เด็กหญิงฐิติมา ดีคำน้อย ม. 3/3
10 15952 เด็กหญิงธิสชา เป็งบุญ ม. 3/3
11 15953 เด็กหญิงเนตรสกาว วงษ์เขียด ม. 3/3
12 15960 เด็กหญิงพัชรี อินคำพร ม. 3/3
13 15967 เด็กหญิงศศิกานต์ สมโภชน์ ม. 3/3
14 16320 เด็กหญิงกิติวรา รอไธสง ม. 2/3
15 16324 เด็กหญิงชฎาพร ฉัตรธรรม ม. 2/3
16 16326 เด็กหญิงนพรดา กระต่ายทอง ม. 2/3
17 16334 เด็กหญิงแพรวพลอย ปัดชา ม. 2/3
18 16345 เด็กหญิงอภิญญา อิททศร ม. 2/3
19 16439 เด็กหญิงวรกมล พันธุ์ละออง ม. 1/1
20 16537 เด็กชายรติพงศ์ หุ่นเที่ยง ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817