โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91016-Hand made1
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15860 เด็กหญิงธนัฐดา สมัคการ ม. 3/1
2 15861 เด็กหญิงนฤมล ช้างจั่น ม. 3/1
3 15865 เด็กหญิงเนติกานต์ หอมรื่น ม. 3/1
4 15870 เด็กหญิงพิรดา ผิวผ่อง ม. 3/1
5 15880 เด็กหญิงโสภิตนภา สุ่มพัฒน์ ม. 3/1
6 15951 เด็กหญิงธัญญาเรศ กุลศรี ม. 3/3
7 15961 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร เชื่อมชิต ม. 3/3
8 15962 เด็กหญิงภัทรา มงคลสิงห์ ม. 3/3
9 15971 เด็กหญิงอาทิตยา นุสสะ ม. 3/3
10 15982 เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีฉ่ำ ม. 3/3
11 15983 เด็กหญิงคัมภิรดา กรทรัพย์ ม. 3/3
12 16429 เด็กหญิงญาณภา ตะริทา ม. 1/1
13 16430 เด็กหญิงฐานิกา แย้มแสง ม. 1/1
14 16489 เด็กชายชาญวิทย์ มั่งเชียง ม. 1/3
15 16490 เด็กชายณัชภัทร สมพงษ์ ม. 1/3
16 16495 เด็กชายปฏิภาณ จันทรอินทร ม. 1/3
17 16497 เด็กชายเพรชรัตน์ พัดทอง ม. 1/3
18 16501 เด็กชายยศพัทธ์ วรชินา ม. 1/3
19 16550 เด็กหญิงทิราภรณ์ กลิ่นบัว ม. 1/4
20 16560 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วใส ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817