โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91015-ซ่อมคอม 2
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15840 เด็กชายณัฐชกรณ์ สาตร์กลิ่น ม. 3/1
2 15844 เด็กชายบุลากร ศิรินาม ม. 3/1
3 15845 เด็กชายปฎิพัทธ์ ม่วงไม้ ม. 3/1
4 15848 เด็กชายพีระพัฒน์ ฟองชัย ม. 3/1
5 15852 เด็กชายสัมฤทธิ์ นครพุ่ม ม. 3/1
6 16263 เด็กชายชัยสิทธิ์ ภัทรวารีนนท์ ม. 2/2
7 16267 เด็กชายนพคุณ เพิ่มทวี ม. 2/2
8 16271 เด็กชายภูผา มณีพันธ์ ม. 2/2
9 16273 เด็กชายศรราม พวงทอง ม. 2/2
10 16275 เด็กชายอักษรา สุฤทธิ์ ม. 2/2
11 16276 เด็กชายอังกูร จันทอาภา ม. 2/2
12 16316 เด็กชายอรรถชัย ดุลย์มา ม. 2/3
13 16349 เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงหิรัญ ม. 2/4
14 16364 เด็กชายณบรรณรต ปิ่นจุไร ม. 2/4
15 16365 เด็กชายณัฐพล ศรีเพชร ม. 2/4
16 16371 เด็กชายพงศกร ชัยแสงแก้ว ม. 2/4
17 16372 เด็กชายวิษณุ สัจธรรม ม. 2/4
18 16399 เด็กชายภาณุ เสมอถุง ม. 3/1
19 16530 เด็กชายคุณานนท์ แดงอุไร ม. 1/4
20 16533 เด็กชายธีรวัฒน์ นามคำ ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817