โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91014-ซ่อมคอม 1
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15838 เด็กชายจักรกฤษ กล้วยตระกูล ม. 3/1
2 15841 เด็กชายณิธิฤทธิ์ ศักดิ์ดา ม. 3/1
3 15843 เด็กชายนันทวัฒน์ อู่ทอง ม. 3/1
4 15849 เด็กชายภูริพัฒน์ จวงจันทร์ ม. 3/1
5 15850 เด็กชายวงศกร พุ่มเจริญ ม. 3/1
6 15851 เด็กชายศุภกรณ์ อินทรประกอบ ม. 3/1
7 15884 เด็กชายชัยชนะ เจริญรส ม. 3/2
8 15886 เด็กชายณัฐภัทร ขำปาน ม. 3/2
9 15889 เด็กชายธีรดนจ์ ทองเทศ ม. 3/2
10 15890 เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิ์พิเนตร ม. 3/2
11 15895 เด็กชายศุภานน สิงห์เรือง ม. 3/2
12 15898 เด็กชายอดิเทพ ใจแสน ม. 3/2
13 16302 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองเที่ยง ม. 2/3
14 16305 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์คง ม. 2/3
15 16307 เด็กชายธีรพงศ์ จารุวัฒน์ ม. 2/3
16 16311 เด็กชายภูฤทธิ์ ด้วงสูงเนิน ม. 2/3
17 16351 เด็กชายอธิภัทร จิระเดชโภคิน ม. 2/4
18 16362 เด็กชายคณิศร จาดสอน ม. 2/4
19 16368 เด็กชายธัชพงษ์ ปาสาโท ม. 2/4
20 16369 เด็กชายนนทวัฒน์ ทันจันทร์ ม. 2/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817