โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91013-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15863 เด็กหญิงนิภาพร มณีนก ม. 3/1
2 15874 เด็กหญิงวรัญญา บุญมีเจริญ ม. 3/1
3 15901 เด็กหญิงเจียระไน ต๋าคำ ม. 3/2
4 15904 เด็กหญิงชัชญา ด้วงหอม ม. 3/2
5 15905 เด็กหญิงโชติระวี สงวนศิลป์ ม. 3/2
6 15911 เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์สีลา ม. 3/2
7 15925 เด็กหญิงอรวรรณ เที่ยงศรี ม. 3/2
8 15965 เด็กหญิงวรรณภา แซ่หลู่ ม. 3/3
9 16257 เด็กชายกฤษณพงศ์ นิลเกษม ม. 2/2
10 16260 เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์สุข ม. 2/2
11 16262 เด็กชายชลภัทร บุญพันธ์ ม. 2/2
12 16268 เด็กชายพงศกร เปียบุญมี ม. 2/2
13 16274 เด็กชายอักษร อภัยศรี ม. 2/2
14 16277 เด็กชายอารยะ ผลศิริ ม. 2/2
15 16278 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิบัลลังค์ ม. 2/2
16 16279 เด็กหญิงขวัญลดา ขุนพิชัย ม. 2/2
17 16282 เด็กหญิงชนันท์กานต์ จีหนู ม. 2/2
18 16287 เด็กหญิงธนัญญา บุญจีน ม. 2/2
19 16289 เด็กหญิงพรปวีณ์ พลเกิ้ล ม. 2/2
20 16293 เด็กหญิงภัทรานันท์ เจนสาริกร ม. 2/2
21 16294 เด็กหญิงรสกร ศรีนวล ม. 2/2
22 16310 เด็กชายภูริพจน์ จิรพิสัยสุข ม. 2/3
23 16313 เด็กชายศรัณยู ศิริวงษ์ ม. 2/3
24 16315 เด็กชายสุธิชาติ เชื้อศรี ม. 2/3
25 16361 เด็กชายกีรติ อุชชิน ม. 2/4
26 16411 เด็กชายชุณห์พิมาณ เทพจันทร์ ม. 1/1
27 16426 เด็กชายอลงกรณ์ ปิ่นทอง ม. 1/1
28 16454 เด็กชายชวกรณ์ แสนยาเจริญกุล ม. 1/2
29 16468 เด็กชายสุรพัศ สอฮอง ม. 1/2
30 16500 เด็กชายภูสิทธ์ ชุ่มทวี ม. 1/3
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817