โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91011-สื่อสร้างสรรค์ 2
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15987 เด็กหญิงปิยดา คงคา ม. 3/4
2 15989 เด็กหญิงภูรีภัทร ปานเทศ ม. 3/4
3 15990 เด็กหญิงลลิตวดี ยังสถาน ม. 3/4
4 15991 เด็กหญิงอรดา จันทะบัตร ม. 3/4
5 15992 เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุกสด ม. 3/4
6 16010 เด็กหญิงณัฐนิชา แซ่โค้ว ม. 3/4
7 16012 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โชคทวีชัยเจริญ ม. 3/4
8 16013 เด็กหญิงปรณรร คำบรรลือ ม. 3/4
9 16016 เด็กหญิงพิมลดา จูจันทร ม. 3/4
10 16017 เด็กหญิงวรรณพร สีกล่อม ม. 3/4
11 16018 เด็กหญิงศดานันท์ ขอนทอง ม. 3/4
12 16020 เด็กหญิงสุภัสสรา ดำเสนเจริญวงค์ ม. 3/4
13 16021 เด็กหญิงอาริยา อินทรโชติ ม. 3/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817