โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91010-สื่อสร้างสรรค์ 1
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 16280 เด็กหญิงจิรวรรณ พันธ์พุ่ม ม. 2/2
2 16286 เด็กหญิงทิพย์มณฑา ทับทิม ม. 2/2
3 16291 เด็กหญิงภคพร เซ่งฮะ ม. 2/2
4 16292 เด็กชายภัคจิรา ศรีปิ่นเป้า ม. 2/2
5 16296 เด็กหญิงวริศรา วิวัฒน์พงษ์ ม. 2/2
6 16297 เด็กหญิงวิชญาดา ปิยะพันธ์ ม. 2/2
7 16352 เด็กหญิงโชติกา นันตา ม. 2/4
8 16358 เด็กหญิงอาทิตยา โพธิ์ช่วย ม. 2/4
9 16407 เด็กชายกฤตธีร์ พลขันธ์ ม. 1/1
10 16412 เด็กชายชุติมันต์ มลิดล ม. 1/1
11 16506 เด็กหญิงกชนันท์ พรหมวิหาร ม. 1/3
12 16508 เด็กหญิงจีรนันท์ จันพุฒ ม. 1/3
13 16509 เด็กหญิงชาลิสา บุญมา ม. 1/3
14 16511 เด็กหญิงณัฎฐาพร คุ่ยศรี ม. 1/3
15 16512 เด็กหญิงณัฐทิชา หาญโสด ม. 1/3
16 16514 เด็กหญิงธันยาภรณ์ ปันแก้ว ม. 1/3
17 16516 เด็กหญิงปภานัน โอกาศ ม. 1/3
18 16548 เด็กหญิงณัฐธยา เจริญขำ ม. 1/4
19 16551 เด็กหญิงธีรนุช มั่นหมาย ม. 1/4
20 16552 เด็กหญิงเนตรนภัส สุขสม ม. 1/4
21 16553 เด็กหญิงพรพิมล คงขันธ์ ม. 1/4
22 16556 เด็กหญิงฟ้าประธาน พบสมัย ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817