โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91009-การประดิษฐ์ของชำร่วย
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 16213 เด็กชายจามร ศรีคชไกร ม. 2/1
2 16215 เด็กชายชัยภัทร ชีวาพัฒน์ ม. 2/1
3 16216 เด็กชายชัยยุทธ์ ชรากลาง ม. 2/1
4 16222 เด็กชายนพวิชญ์ สาแก้ว ม. 2/1
5 16226 เด็กชายพงษ์ศิริ ศิริพงษ์ ม. 2/1
6 16228 เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนะ ม. 2/1
7 16230 เด็กชายรุ่งโรจน์ บุญโพธิ์ ม. 2/1
8 16347 เด็กชายนพดล กงจักร์ ม. 2/4
9 16356 เด็กหญิงอชิรญาพร นูมหันต์ ม. 2/4
10 16367 เด็กชายธนวัฒน์ อยู่จู ม. 2/4
11 16374 เด็กชายสรวุฒิ คำภู ม. 2/4
12 16376 เด็กหญิงกชมน นิลเพชร ม. 2/4
13 16379 เด็กหญิงทัตพิชา บรรดาล ม. 2/4
14 16380 เด็กหญิงทิตาวีร์ วัฒนจันทร์ ม. 2/4
15 16465 เด็กชายรัชพล พวงทอง ม. 1/2
16 16471 เด็กหญิงชนาภา วิชัย ม. 1/2
17 16475 เด็กหญิงทิพวรรณ บุญลือ ม. 1/2
18 16477 เด็กหญิงธนาพร ศรีสุข ม. 1/2
19 16480 เด็กหญิงปาริฉัตร พุทธแก้ว ม. 1/2
20 16481 เด็กหญิงพีรยา สุขจิตร ม. 1/2
21 16483 เด็กหญิงสุกฤตา บางทอง ม. 1/2
22 16486 เด็กหญิงสุนิสา สบาย ม. 1/2
23 16523 เด็กหญิงมาริษา หลวงมณี ม. 1/3
24 16559 เด็กหญิงภูริภัทร ปานเทศ ม. 1/4
25 16561 เด็กหญิงรังสิมา หอมรื่น ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817