โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91008-ปักครอสติส 2
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15855 เด็กหญิงขวัญเรือน พีระพันธ์ ม. 3/1
2 15856 เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่ภีโญ ม. 3/1
3 15857 เด็กหญิงณัฐกานต์ พวงน้อย ม. 3/1
4 15862 เด็กหญิงนิชาภัทร ล่ามูล ม. 3/1
5 15877 เด็กหญิงสุนิสา บดีรัฐ ม. 3/1
6 15879 เด็กหญิงสุภัสสร โมกมัน ม. 3/1
7 15881 เด็กหญิงหงษ์ฟ้า นกออก ม. 3/1
8 15912 เด็กหญิงปราริฉัตร วิลัยหก ม. 3/2
9 15984 เด็กหญิงตวงทอง มะปราง ม. 3/4
10 15985 เด็กหญิงติมากร จันทะโย ม. 3/4
11 16009 เด็กชายอรรถกร เครือยา ม. 3/4
12 16015 เด็กหญิงพัทธมน รัตนะวราหะ ม. 3/4
13 16019 เด็กหญิงสุพิชญา สุพิชยา ม. 3/4
14 16225 เด็กชายบุรฉัตร แพทย์ชีพ ม. 2/1
15 16247 เด็กหญิงพิชญ์สินี ฟุ้งธานีรัตน์ ม. 2/1
16 16250 เด็กหญิงลีลาวดี คงเปลี่ยน ม. 2/1
17 16254 เด็กหญิงอรสา ใจผ่อง ม. 2/1
18 16398 เด็กหญิงพัชราภา โพธิ์จันทร์ ม. 2/4
19 16520 เด็กหญิงพุทธิชา ดำทรัพย์ ม. 1/3
20 16522 เด็กหญิงภิญญดา ใบปอด ม. 1/3
21 16542 เด็กหญิงกังสดาร แก้วโมรา ม. 1/4
22 16554 เด็กหญิงพิชชานันท์ ทริตชาติ ม. 1/4
23 16555 เด็กหญิงพิมพ์แพร มนต์เหลา ม. 1/4
24 16562 เด็กหญิงรุจลดา ปัญญา ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817