โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91007-ปักครอสติส 1
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15864 เด็กหญิงเนตรนภา คำแสน ม. 3/1
2 15869 เด็กหญิงพิมพ์รพีพัฒน์ ทวีสินไพศาล ม. 3/1
3 15872 เด็กหญิงมินตรา วงษ์ทอง ม. 3/1
4 15873 เด็กหญิงรัตนา วงค์หล้า ม. 3/1
5 15875 เด็กหญิงศศิกานต์ มณีพงษ์ ม. 3/1
6 15903 เด็กหญิงชลธิชา อุบลอ่อน ม. 3/2
7 15906 เด็กหญิงณัฐริกาณ์ ประเสริฐสิทธิ์ ม. 3/2
8 15909 เด็กหญิงนริศรา จนุช ม. 3/2
9 15914 เด็กหญิงปวริศา ศิริพงษ์ ม. 3/2
10 15918 เด็กหญิงวิภาวี นุ่มเกลี้ยง ม. 3/2
11 15924 เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญแสง ม. 3/2
12 15926 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์ สวนไม้หอม ม. 3/2
13 15927 เด็กหญิงอารยา ขุนนะลา ม. 3/2
14 15958 เด็กหญิงพรพิมล เขียนขัน ม. 3/2
15 15972 เด็กหญิงอิศราวรรณ เปี่ยมบรรดาศักดิ์ ม. 3/2
16 15976 เด็กชายเทวัญ คำเสียง ม. 3/4
17 16014 เด็กหญิงพรสินี แหนน้ำ ม. 3/4
18 16022 เด็กหญิงอาริษา ดำทรัพย์ ม. 3/4
19 16281 เด็กหญิงจุฑาภัทร พูลผล ม. 2/2
20 16283 เด็กหญิงณัฏฐธิดา พันธุหอ ม. 2/2
21 16288 เด็กหญิงนัตถิเม ฤทธิมหันต์ ม. 2/2
22 16300 เด็กหญิงสุชานุช คงประดิษฐ์ ม. 2/2
23 16348 เด็กชายพุฒิสรรค์ สระทองมืด ม. 2/4
24 16378 เด็กหญิงซายุริ ทาคาฮาชิ ม. 2/4
25 16397 นางสาวพรรณวรท เครือเสาร์ ม. 3/2
26 16445 เด็กหญิงอนัญญา คงสัตรา ม. 1/1
27 16499 เด็กชายภาณุ เปลื้องนุช ม. 1/3
28 16539 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศิริรอด ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817