โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91006-ประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้(2)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15938 เด็กหญิงกรพินธ์ ขอนทอง ม. 3/3
2 15943 เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิบัลลังค์ ม. 3/3
3 15948 เด็กหญิงณัฐวดี มธุรส ม. 3/3
4 15949 เด็กหญิงทัศนาวลัย เงินทอง ม. 3/3
5 15950 เด็กหญิงธนพร สุขทรัพย์ ม. 3/3
6 15955 เด็กหญิงเบญจพรรณ พลาพล ม. 3/3
7 15957 เด็กหญิงปาริฉัตร ทองคำแท้ ม. 3/3
8 15969 เด็กหญิงสุนิศา สกุลพิมพ์ ม. 3/3
9 16236 เด็กหญิงจิตรลดา โปร่งจิตร ม. 2/1
10 16244 เด็กหญิงทักษพร รุ่งสันเทียะ ม. 2/1
11 16408 เด็กชายกฤษดา บุตรกาวงษ์ ม. 1/1
12 16410 เด็กชายชิษณุพงษ์ พุ่มทอง ม. 1/1
13 16419 เด็กชายยุทธนา รักสิงห์ ม. 1/1
14 16420 เด็กชายรชต ทองทิน ม. 1/1
15 16421 เด็กชายวชิรญภัสร ศรีระวัตร ม. 1/1
16 16423 เด็กชายศิวนาถ นาคน้อย ม. 1/1
17 16448 เด็กชายกายสิทธิ์ ผูเหล็ก ม. 1/2
18 16457 เด็กชายธีรพงษ์ พุทธา ม. 1/2
19 16492 เด็กชายณัฐวุฒิ อิ่มชาวสวน ม. 1/3
20 16493 เด็กชายนิภัทร์ ศุภวัฒน์ ม. 1/3
21 16496 เด็กชายปฐมภพ อธิชนากร ม. 1/3
22 16502 เด็กชายโรจนศักดิ์ พะโยม ม. 1/3
23 16503 เด็กชายเลิศชัย ทิพวรรณ์ ม. 1/3
24 16532 เด็กชายชินวัตร ระเบียบ ม. 1/4
25 16534 เด็กชายนพเก้า พลายระหาร ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817