โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
กิจกรรม : 91005-ประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้(1)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง
1 15956 เด็กหญิงปฐิพร ปานคำ ม. 3/3
2 15959 เด็กหญิงพัชราภรณ์ บนดิน ม. 3/3
3 15968 เด็กหญิงสุทธิดา ทับทิม ม. 3/3
4 16409 เด็กชายกิตติภูมิ ยะสินธ์ ม. 1/1
5 16415 เด็กชายธนภูมิ แสงเงิน ม. 1/1
6 16444 เด็กหญิงสุนิสา หวลกระจาย ม. 1/1
7 16449 เด็กชายกิตติชานนธ์ สายเครือวงค์ ม. 1/2
8 16455 เด็กชายเดชาธร น้อมเศียร ม. 1/2
9 16458 เด็กชายธีรภัทร ขอนทอง ม. 1/2
10 16462 เด็กชายเพลงตะวัน วาดวงษ์ ม. 1/2
11 16474 เด็กหญิงดนยา มิสา ม. 1/2
12 16487 เด็กชายกฤษฎา เพชรไทย ม. 1/3
13 16491 เด็กชายณัฐวัฒน์ นิลทัพ ม. 1/3
14 16494 เด็กชายบุรธัช เจดีย์ ม. 1/3
15 16498 เด็กชายภัทรกร แก้วเขียว ม. 1/3
16 16505 เด็กชายสุภัทรชัย ตั้งโชติตระการ ม. 1/3
17 16519 เด็กหญิงพรธิภา แก้ววงค์สา ม. 1/3
18 16525 เด็กหญิงวิชญาดา เพ็ชรกล่ำ ม. 1/3
19 16527 เด็กชายก่อศักดิ์ พิเศษพิมพ์ ม. 1/4
20 16535 เด็กชายบวรลักษณ์ บดีรัฐ ม. 1/4
21 16538 เด็กชายวรภพ แจ่มแจ้ง ม. 1/4
22 16540 เด็กชายอธิปัตย์ พัฒนกลั่น ม. 1/4
23 16546 เด็กหญิงชาลิสา สมบูรณ์ทรัพย์ ม. 1/4
24 16549 เด็กหญิงณัฐธิดา เนตรชุ่ม ม. 1/4
25 16563 เด็กหญิงรุธิรา วุฒยากร ม. 1/4
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817