โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
91007 ปักครอสติส ม.1 ม.2 ม.3 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 40 เปิด
91009 งานประดิษฐ์ ม.1 ม.2 ม.3 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ห้องผ้า 40 เปิด
91010 สื่อสร้างสรรค์ ม.1 ม.2 ม.3 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี Resource 40 เปิด
91013 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 ม.3 นายประยูร จิระเดชประไพ โสตฯ1 40 เปิด
91019 ภาษาไทยหรรษา ม.1 ม.2 ม.3 นางปิยภัทร พวงกลิ่น ห้อง 236 40 เปิด
91020 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 ม.3 1.นางนงนุช น้อยเกิด
2. นายแสงทอง น้อยเกิด
หอประชุม 40 เปิด
91021 คิด สร้างสรรค์ ม.1 ม.2 ม.3 นางกานต์รวี กำเนิด ห้อง 233 20 เปิด
91022 วิสาหกิจนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 นายพรชัย โพธิ์มาก ห้อง 325 40 เปิด
91023 ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 นายอัษฎาวุธ อำนวย ห้องดนตรี 40 เปิด
91028 บันเทิงเริงรำ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ ห้องเรียนนาฏศิลป์ 40 เปิด
92002 รำพัดจีน ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องเรียนภาษาจีน (312) 40 เปิด
93001 ฟุตซอลสู่อาชีพ ม.1 ม.2 ม.3 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ สนามฟุตซอล 40 เปิด
93003 วู๊ดบอล ม.1 ม.2 ม.3 นายพิศาล คชฤทธิ์ สนามฟุตบอล 40 เปิด
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817