โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
91002 นักประดิษฐ์น้อย เพื่อสิ่งแวดล้อม ม.1 ม.2 นายพรชัย โพธิ์มาก ห้อง 325 20 ปิด
91003 นวดสปา ม.1 ม.2 นางณัฐริณีย์ ศรีสถาพร หน้าห้องปกครอง (ลานไทร) 20 ปิด
91004 Science For Fun ม.1 ม.2 นางตวงรัตน์ อ้นอิน , นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ Lab4 20 ปิด
91005 ประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้(1) ม.1 ม.2 ม.3 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องไฟฟ้า 25 ปิด
91006 ประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้(2) ม.1 ม.2 ม.3 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องเกษตร 25 ปิด
91007 ปักครอสติส 1 ม.1 ม.2 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 20 เปิด
91008 ปักครอสติส 2 ม.1 ม.2 นางนิตยา อดิเรก ห้องธุรกิจ 20 เปิด
91009 การประดิษฐ์ของชำร่วย ม.1 ม.2 ม.3 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ห้องผ้า 25 ปิด
91010 สื่อสร้างสรรค์ 1 ม.1 ม.2 1. นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
2. นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
Resource 20 เปิด
91011 สื่อสร้างสรรค์ 2 ม.1 ม.2 ม.3 นางจิราพร ชัยแสงแก้ว Resource 25 ปิด
91013 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 นายประยูร จิระเดชประไพ โสตฯ1 20 เปิด
91014 ซ่อมคอม 1 ม.1 ม.2 1. นายปริญญา วิชัย
2. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 เปิด
91015 ซ่อมคอม 2 ม.1 ม.2 ม.3 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ปิด
91016 Hand made1 ม.1 ม.2 1. นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
2. นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 เปิด
91017 Hand made2 ม.1 ม.2 ม.3 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 ปิด
91018 ฟุตซอลสู่อาชีพ (1) ม.1 ม.2 1. นายสุรเดช อินจันทร์ สนามฟุตซอล 40 เปิด
91019 ภาษาไทยหรรษา ม.1 ม.2 1. นางปิยภัทร พวงกลิ่น
2. นางธนิษฐา อินทะสี
ห้อง 236 20 เปิด
91020 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 1.นางนงนุช น้อยเกิด
2. นายแสงทอง น้อยเกิด
หอประชุม 20 เปิด
91021 คิด สร้างสรรค์ ม.1 ม.2 นางกานต์รวี กำเนิด ห้อง 233 20 เปิด
91022 วิสาหกิจนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 1. นายพรชัย โพธิ์มาก ห้อง 325 20 ปิด
91023 ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด ห้องดนตรี 40 เปิด
91024 รำพัดจีน ม.1 ม.2 ม.3 1. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
2.นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี
3. นางสาวกาญจนา สายทอง
ห้องสมุดภาษาจีน 30 ปิด
91025 ไม้ดอกไม้ประดับ ม.1 ม.2 1.นายสัญญา อุนพานิชย์
2. นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร
ห้องเกษตร 20 เปิด
91026 วิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.1 ม.2 1. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ
2. นางดวงดาว บดีรนัฐ
3. นางชญาภา นิวาสประกฤติ
4. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
ห้อง 226 20 เปิด
91027 ติวโอเน็ต ม.3 วิชาการ ห้องประชุม 180 เปิด
92001 เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนและวรรณกรรมจีน จากภาพยนตร์ ม.1 ม.2 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ, นายสิริชัย เจนทัศนเอกจิต ภาษาจีน 337 20 ปิด
92002 รำพัดจีน ม.1 ม.2 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องเรียนภาษาจีน (312) 15 ปิด
92003 เย็บหมอนฟักทอง ม.1 ม.2 1. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
2. นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี
3. นางสาวกาญจนา สายทอง
4. MissWang Yuanyi
ห้องสมุดภาษาจีน 20 เปิด
93001 ฟุตซอลสู่อาชีพ (2) ม.1 ม.2 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ สนามฟุตซอล 40 เปิด
93002 กอล์ฟพาเพลิน ม.1 ม.2 นายพิศาล คชฤทธิ์ สนามฟุตบอล 30 ปิด
94001 นักประดิษฐ์ ม.1 ม.2 นางดวงดาว บดีรัฐ , นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ห้อง 225 20 ปิด
94002 งานสร้างสรรค์ D.I.Y ม.1 ม.2 นางศิริพร เกตุเจริญ ,นางตวงรัตน์ อ้นอินทร์ Lab 4 40 ปิด
94003 สุนทรียะ ดนตรีพาเพลิน ม.1 ม.2 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด, นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล ห้องศิลปะ 40 ปิด
94004 การเย็บหมอนทอง ม.1 ม.2 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานิ์คีรี ห้องเรียนภาษาจีน 312 20 ปิด
94005 การทำดอกไม้จัน ม.1 ม.2 นางศรีวิไล บุญอนันต์ศิริ ,นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย ,นางตวงรัตน์ อ้นอิน Lab 4 25 ปิด
94006 เรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ม.2 นายสำราญ คงธนะ , นายพรชัย โพธิ์มาก ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 25 ปิด
94007 จับจีบผ้า ม.1 ม.2 นางนงนุช น้อยเกิด, นายแสงทอง น้อยเกิด ลานไทร 15 ปิด
94008 ถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ม.1 ม.2 นางโชติชญาณ์ เรือนจรัสศรี, นางสาวนิตยา อดิเรก, นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 20 ปิด
94009 การประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้ ม.1 ม.2 นายสัญญา อุนพานิชย์, นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องไฟฟ้า 40 ปิด
94010 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย ม.1 ม.2 นายประยูร จิระเดชประไพ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน 25 ปิด
94011 สารพัน HAND MADE ม.1 ม.2 นางนิรดา ราชบุรี 227 30 ปิด
94012 ช่างคอมฯ ม.1 ม.2 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์, นายปริญญา วิชัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 20 ปิด
94013 D.I.Y โคมไฟเส้นด้าย ม.1 ม.2 นางสาวสมิตานันท์ สุขมาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 ปิด
94014 COOKING ม.1 ม.2 นางสมทรง พันธ์ศรี 428 20 ปิด
94015 เล่าเรื่องจากภาพด้วยมุมมองของคุณ ม.1 ม.2 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี ,นางนันทิดา ฉัตรทอง ,นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร ภาษาไทย 7 (238) 25 ปิด
94016 Bridge Card ม.1 ม.2 นางศิลาพร รามันพงษ์ , นายชูเกียรติ สุยะลังกา , นายชวลิต เรือนจรัสศรี, นายเจริญ พิลึก , นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต ,นางสุรชา บุรุษศรี ,นางสาวอุษา บัวบาน ห้องคณิตศาสตร์ 4 (134) 40 ปิด
94017 ประดิษฐ์ ประดอย ม.1 ม.2 นางเกษณี สุทธิสาร,นางกานต์รวี กำเนิด ห้องสังคม 3 (323) 20 ปิด
94018 English by Activities ม.1 ม.2 นางชลธิชา ตรงสกุล , นายพงศธร เชียงสีทอง ห้องอังกฤษ 2 (333) 25 ปิด
94019 หมากฮอส ม.1 ม.2 นางดวงดาว บดีรัฐ ,นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว , นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ , นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ ห้อง 226 , ห้อง 227 26 ปิด
94021 งานแฮนด์เมด ม.1 ม.2 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก , นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 15 ปิด
94022 สร้างสรรค์งาน ม.1 ม.2 นางสกุณา นิยมเดช , นางจิราพร ชัยแสงแก้ว โรงฝึกงาน 25 ปิด
94023 ดอกไม้ประดิษฐ์ ม.1 ม.2 นางเพลินใจ ประสานศรี , นางมาลินี อินจันทร์ , นางวีรวรรณ ไพรสิงห์, นางสาวนันทวัญ ใยยวง ห้องแนะแนว 25 ปิด
94024 กระเป๋าถักผ้าร่ม ม.1 ม.2 นางนิตยา อดิเรก,นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ห้องธุรกิจ 25 ปิด
94025 Stem แสนสนุก ม.1 ม.2 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ , นางดวงดาว บดีรัฐ , นางนิรดา ราชบุรี , นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ Lab 5 , Lab 6 20 ปิด
94026 สื่อหรรษา ม.1 ม.2 นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง , นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร ห้อง 234 20 ปิด
94027 ปักครอสติก ม.1 ม.2 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ ,นางสาวนิตยา อดิเรก ห้องธุรกิจ 15 ปิด
94028 สร้างสรรค์งานสวยไว้ใช้สอย(1) ม.1 ม.2 นางสกุณา นิยมเดช ห้องงานผ้า 15 ปิด
94029 สร้างสรรค์งานสวยไว้ใช้สอย(2) ม.1 ม.2 นางจิราพร ชัยแสงแก้ว ลานไทรทิศใต้ 15 ปิด
94030 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (1) ม.1 ม.2 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องไฟฟ้า 15 ปิด
94031 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (2) ม.1 ม.2 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร ห้องเกษตร 15 ปิด
94032 ศิลปะบนปลายนิ้ว ม.1 ม.2 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ , นางเพลินใจ ประสานศรี ห้องแนะแนว 15 ปิด
94033 วิสาหกิจนักเรียน ม.1 ม.2 1. นายพรชัย โพธิ์มาก
2. นายภีมพล เหมภูมิ
ห้อง 325 20 เปิด
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817