โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  

คณะผู้จัดทำโครงงาน

เด็กหญิงจิตตาภา วงษ์เมฆ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กหญิงปัทมวรรณ ฉิมอ้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กหญิงวรรณฉัตร จันทร์อิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ที่ปรึกษา

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817