โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
                                                ปีการศึกษา : 0     ภาคเรียนที่ : 0     ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
1 ความถนัดทางภาษาไทย ม.6 วิชาการ ม.6 1. นายปฏิญญากร กำเนิด กำเนิด 2. นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี ห้อง 231 60 0
2 ติว GAT (ม.5/7) วิชาการ ม.5 1.นายเฉลิม ทองเพชร 2. นางจิราพร ชัยแสงแก้ว ห้อง 238 40 0
3 รักภาษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางปิยภัทร พวงกลิ่น ห้อง 236 20 0
4 ห้องสมุด (ม.1/6) วิชาการ ม.1 ม.4 นางธนิษฐา อินทะสี ห้องสมุด 42 0
5 GAT-PAT (ม.6/4) วิชาการ ม.6 1.นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ 2. นายสมชาย สุวรรณจักร ห้อง 235 60 0
6 เฮฮาภาษาไทย (ม.ต้น) วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 1.นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์ 2. นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง ห้อง 234 40 0
7 ภาษาพาศิลป์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร ห้อง 233 20 0
8 ความถนัดทางสังคม ม.6 วิชาการ ม.6 นางนิสรา วงษ์บุญมาก ห้องไร้พรมแดน 50 0
9 อาเซียนศึกษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสำราญ คงธนะ ห้อง 328 40 0
10 โลกสังคม (ม. 4/4) วิชาการ ม.4 นางเกษณี สุทธิศาล ห้อง 326 34 0
11 สภานักเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายภีมพล เหมภูมิ ห้องสภานักเรียน 50 0
12 มารยาทไทย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 น.ส.พิณญารัตน์ ทองเหลือง ห้อง 325 20 0
13 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 วิชาการ ม.5 นายพรชัยโพธิ์มาก ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 70 0
14 ธนาคารโรงเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนงนุช น้อยเกิด ห้องธนาคารโรงเรียน 20 0
15 English Tour วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางศุภชลา เพชรแกมทอง ห้อง อ 331 20 0
16 คำศัพท์น่ารู้ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวนันทวัญ ใยยวง ห้องแนะแนว 2 20 0
17 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ม.6 วิชาการ ม.6 นางชลธิชา ตรงสกุล ห้อง อ 333 50 0
18 English Student วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสมทรง พันธ์ศรี ห้อง 428 20 0
19 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางชนิศา จิระเดชประไพ ห้อง อ 334 26 0
20 English Trip วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร ห้อง 425 35 0
21 English Games วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางปานจันทร์ ภูวิชิต ห้อง 434 20 0
22 ความถนัดทางภาษาจีน ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ 2. นายสิริชัย ทัศนเอกจิต ห้อง อ 338 50 0
23 Crossword is fun วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพงศธร เชียงสีทอง ลานไทรหลังอาคาร 1 20 0
24 คณิตหรรษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายชวลิต เรือนจรัสศรี 2. นางนัยนา ศุภดิษฐ์ ห้อง ค 6 40 0
25 PISA พาเพลิน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นางรุ่งศรี พิมพ์สอน 2. นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต ห้อง ค 7 45 0
26 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ม.6 วิชาการ ม.6 1.นางรัตนา สะสม 2. นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร ห้อง ค 5 40 0
27 คิดเลขเร็ว วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ 2. นางสาวอุษา บัวบาน ห้อง ค 3 20 0
28 Do Math homework วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายชูเกียรติ สุยะลังกา 2. นางศิลาพร รามันพงษ์ ห้อง ค 4 40 0
29 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิชาการ ม.4 นายแสงทอง น้อยเกิด สนามบาสเกตบอล 70 0
30 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 วิชาการ ม.6 นายแสงทอง น้อยเกิด สนามบาสเกตบอล 70 0
31 เกม 24 วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุรชา บุรุษศรี ห้อง ค 1 25 0
32 A- Math วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายเจริญ พิลึก ลานไทรหลังอาคาร 1 20 0
33 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสุวรรณา ป้อมใย Lab 2 20 0
34 สนุกกับวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 1.นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย 2. นางสุวิมล กาแก้ว Lab 3 40 0
35 ชีววิทยา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายประภาส ธารเปี่ยม Lab 7 20 0
36 วิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย) วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 1.นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ 2.นางศิริพร เกตุเจริญ 3.นางวัลลภา อินหลวง Lab 4 40 0
37 จรวดขวดน้ำ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ Lab 5 20 0
38 ความถนัดทางฟิสิกส์ ม.6 วิชาการ ม.6 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ศูนย์พลังงาน 50 0
39 ของเล่นวิทยาศาสตร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ลานไทร หน้าห้องพยาบาล 20 0
40 วิทย์คิดสนุก วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ Lab 1 25 0
41 ดาราศาสตร์น้อย (ม.2/7) วิชาการ ม.2 นางดวงดาว บดีรัฐ ศูนย์พลังงาน 35 0
42 Chemistry for fun (ม.ปลาย) วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 นางนิรดา ราชบุรี Lab 6 20 0
43 ความถนัดทางเคมี ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว 2. นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ Lab E.P. 50 0
44 ช่างกลึงน้อย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพิศาล คชฤทธิ์ ห้องเก็บของ 20 0
45 คอมพิวเตอร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก ห้องคอมฯ 2 20 0
46 IT วิชาการ ม.3 ม.4 ม.5 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ห้องคอมฯ 1 25 0
47 โสตทัศนศึกษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องไฟฟ้า 20 0
48 เกษตรไทย ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร เรือนเพาะชำ 21 0
49 Electric วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายประยูร จิระเดชประไพ โสตฯ 1 20 0
50 To Be Number one นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายพรสรร ใจของ 2. นางเกศินี พงษ์พันธุ์ 3.น.ส.พรพัสนันท์ พุ่มเจริญ ห้อง To Be Nunber One 60 0
51 ท่องโลกออนไลน์ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุวารี ยอดศรี ห้องจริยธรรม 20 0
52 บำเพ็ญประโยชน์ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางพรทิพย์ นิลาภรณ์ ห้อง 325 20 0
53 งานดอกไม้ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายพลวัฒน์ แจ้งดี 2. นางกานต์รวี กำเนิด ห้องประวัติศาสตร์ 40 0
54 Photos นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายชูชาติ โดรณ ลานหน้าอาคาร 3 20 0
55 มัคคุเทศก์น้อย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวกาญจนา สายทอง ห้อง อ 337 20 0
56 เพลงสากล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายมั่นชัย ไม้หอม ห้อง อ 336 24 0
57 คนเล่นการ์ด นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข ห้อง ค 2 33 0
58 วอลเล่ย์บอล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุรเดช อินจันทร์ สนามวอลเล่ย์บอล 20 0
59 วัยใสใส่ใจสุขภาพ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา ห้องสุขศึกษา 1 20 0
60 วงโยธวาทิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายไพโรจน์ ยิ่งคิด 2. นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล ห้องดนตรี 40 0
61 วาดภาพ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.น.ส.ณัฎธยาน์ ภุมมา 2.นายสุดใจ จารุจิตร์ 3.นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์ ห้องศิลปะ 60 0
62 สุขกาย สบายจิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสกุณา นิยมเดช ห้องการงาน 20 0
63 สาธารณกุศลจิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวนิตยา อดิเรก ลานหน้าห้องธุรกิจ 20 0
64 ช่างคิดช่างทำ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ โรงฝึกงานธุรกิจ 20 0
65 Photoshop นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องคอมฯ E.P. 20 0
66 เด็กสร้างงาน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายปริญญา วิชัย ห้องปกครอง 20 0
67 Y.C. ม.ต้น, ม.ปลาย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินใจ ประสารศรี ห้อง Y.C. 20 0
68 หารายได้ระหว่างเรียน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางมาลินี อินจันทร์ ห้องแนะแนว 2 20 0
69 จิตอาสา นันทนาการ ม.5 1.นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ 2. นายเอกลักษณ์ ผลพระ ห้องแนะแนว 1 50 0
70 รำจีน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องภาษาจีน 20 0
71 ฟุตบอล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ ลานหน้าปะรำ สนามฟุตบอล 27 0
72 เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายภาคภูมิ ศรีตะลา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 30 0
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817