โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รายงานการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
                                                ปีการศึกษา : 2561     ภาคเรียนที่ : 1     ค้นหา
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนลงทะเบียน  
1 ความถนัดทางภาษาไทย ม.6 วิชาการ ม.6 นายปฏิญญากร กำเนิด กำเนิด ห้อง 231 60 25
2 ห้องสมุด วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางธนิษฐา อินทะสี ห้องสมุด 40 40
3 เฮฮาภาษาไทย (ม.ต้น) วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 1.นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
2. นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ห้อง 234 40 19
4 เกมคำคม วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง ห้อง 233 40 36
5 ความถนัดทางสังคม ม.6 วิชาการ ม.6 นางนิสรา วงษ์บุญมาก ห้อง 328 50 18
6 โลกสังคม วิชาการ ม.5 นางเกษณี สุทธิศาล ห้อง 326 35 35
7 สภานักเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายภีมพล เหมภูมิ
2. นายภาคภูมิ ศรีตะลา
ห้องสภานักเรียน 50 50
8 กระเทาะศาสตร์ วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 1. นายภีมพล เหมภูมิ
2. นายภาคภูมิ ศรีตะลา
ห้องสภานักเรียน 50 31
9 มารยาทไทย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง ห้อง 325 20 20
10 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 วิชาการ ม.5 นายพรชัย โพธิ์มาก หอประชุมโรงเรียน 70 54
11 ธนาคารโรงเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนงนุช น้อยเกิด ห้องธนาคารโรงเรียน 20 20
12 คำศัพท์น่ารู้ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวนันทวัญ ใยยวง ลานไทร 20 20
13 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ม.6 วิชาการ ม.6 นางชลธิชา ตรงสกุล ห้อง 333 50 17
14 Thai Cooking Club วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสมทรง พันธ์ศรี ห้อง 428 20 20
15 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางชนิศา จิระเดชประเพ ห้อง 334 25 24
16 English Trip วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางอุษณี สร้อยเพ็ชร ห้อง 425 35 16
17 Games for fun วิชาการ ม.3 นางปานจันทร์ ภูวิชิต ห้อง 427 20 13
18 เชิดสิงโต วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ ห้อง 338 40 40
19 It' s time for Crossword วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพงศธร เชียงสีทอง ห้อง 437 20 20
20 คณิตศาสตร์หรรษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายชวลิต เรือนจรัสศรี
2. นางนัยนา ศุภดิษฐ์
ห้อง 126 40 36
21 คณิตฯพาเพลิน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข ห้อง 132 40 37
22 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางรัตนา สะสม
2. นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ค 7) 40 16
23 GSP วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ ห้อง 133 20 10
24 สนุกคิดกับคณิตฯ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต ห้อง 136 45 24
25 Do Math Homework วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายชูเกียรติ สุยะลังกา
2. นางศิลาพร รามันพงษ์
ห้อง 134 40 40
26 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิชาการ ม.4 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ หอประชุมโรงเรียน 70 68
27 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 วิชาการ ม.6 นายแสงทอง น้อยเกิด หอประชุมโรงเรียน 70 70
28 180 IQ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุรชา บุรุษศรี ห้อง 131 25 25
29 A- Math คิดเลขเร็ว วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายเจริญ พิลึก
2. นางสาวอุษา บัวบาน
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20 20
30 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 นางสุวรรณา ป้อมใย Lab 2 (233) 20 17
31 สนุกกับวิทยาศาสตร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย Lab 3 (234) 40 20
32 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 1. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ
2. นางวัลลภา อินหลวง
ห้อง 224 40 30
33 จรวดขวดน้ำ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ ลานไทร 20 20
34 Arduino วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายชาตรี ศรีมวงวงค์ ห้องพลังงานทดแทน (อาคารประชาสัมพันธ์) 50 9
35 ของเล่นวิทยาศาสตร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ลานไทร 20 20
36 ตอบปัญหาวิทย์ ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางเกศินี พงษ์พันธุ์ ห้องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20 5
37 วิทย์คิดสนุก วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ Lab 1 (221) 25 15
38 ดาราศาสตร์น้อย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางดวงดาว บดีรัฐ Lab 5 (226) 35 35
39 Chemistry for fun วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 นางนิรดา ราชบุรี ลานไทร 20 16
40 ความถนัดทางเคมี ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
2. นางสวกนกเรขา รักษ์ชนม์
Lab 6 (227) 50 3
41 คนประดิษฐ์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุวิมล กาแก้ว ลานไทร 20 13
42 ช่างกลึงน้อย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพิศาล คชฤทธิ์ ห้องเก็บของ 20 20
43 IT วิชาการ ม.3 ม.4 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 23 23
44 ไฟฟ้าพาสนุก วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องเรียนไฟฟ้า 20 18
45 เล่าเรื่องจากภาพ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
2.นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
ห้องเรียนธุรกิจ 40 8
46 เกษตรไทย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร เรือนเพาะชำ 20 20
47 Electric วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายประยูร จิระเดชประไพ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 20 20
48 สมุนไพรพอเพียง วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ห้องเรียนงานผ้า-คหกรรม 20 9
49 ประดิดประดอย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ ห้อง 235 40 15
50 To Be Number One สร้างสรรค์เสมารักษ์ นันทนาการ ม.4 ม.5 ม.6 นายพรสรร ใจของ ห้อง 238 60 19
51 โจงแดง นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
2.นางสาวนางสาวพรพัสนันนท์ พุ่มเจริญ
ห้องศิลปะ 1 50 44
52 Diy นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุวารี ยอดศรี ห้อง 321 20 20
53 บำเพ็ญประโยชน์ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางพรทิพย์ นิลาภรณ์ ห้อง 324 20 20
54 งานดอกไม้ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายพลวัฒน์ แจ้งดี
2. นางกานต์รวี กำเนิด
ห้องประวัติศาสตร์ 40 40
55 ศิลปะการถ่ายภาพ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายชูชาติ โดรณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 20
56 มัคคุเทศก์น้อย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวกาญจนา สายทอง ห้อง337 20 13
57 เพลงสากล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายมั่นชัย ไม้หอม ห้อง 336 20 20
58 กีฬาไทย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุรเดช อินจันทร์ สนามกีฬา 20 20
59 ขยับกายสบายชีวี นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา ห้องสุขศึกษา 1 20 6
60 จิตรกรรมไทย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมา 2. นายสุดใจ จารุจิตร์ ห้องศิลปะ 1 60 49
61 วงโยธวาทิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายไพโรจน์ ยิ่งคิด
2.นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล
ห้องดนตรี 40 40
62 อย.น้อย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 17
63 กุศลจิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวนิตยา อดิเรก ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 11
64 ช่างคิดช่างทำ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ โรงฝึกงานธุรกิจ 20 16
65 Photoshop นันทนาการ ม.1 ม.2 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โครงการสองภาษา 30 20
66 เด็กสร้างงาน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายปริญญา วิชัย ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน 20 19
67 Y.C. ม.ต้น, ม.ปลาย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินใจ ประสารศรี ห้อง Y.C. 20 20
68 หารายได้ระหว่างเรียน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางมาลินี อินจันทร์ ห้องแนะแนว 2 20 18
69 จิตอาสา นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ 2. นายเอกลักษณ์ ผลพระ ห้องแนะแนว 1 50 50
70 รำพัดจีน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องภาษาจีน (312) 20 9
71 บาสเกตบอล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 T.Lyndon A.Sulapco สนามบาสเกตบอล (เฉพาะนักเรียนโครงการสองภาษา EP) 25 25
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817