โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
1 ความถนัดทางภาษาไทย ม.6 วิชาการ ม.6 นายปฏิญญากร กำเนิด กำเนิด ห้อง 231 60 เปิด
2 ห้องสมุด วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางธนิษฐา อินทะสี ห้องสมุด 40 เปิด
3 เฮฮาภาษาไทย (ม.ต้น) วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 1.นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
2. นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ห้อง 234 40 เปิด
4 เกมคำคม วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง ห้อง 233 40 เปิด
5 ความถนัดทางสังคม ม.6 วิชาการ ม.6 นางนิสรา วงษ์บุญมาก ห้อง 328 50 เปิด
6 โลกสังคม วิชาการ ม.5 นางเกษณี สุทธิศาล ห้อง 326 35 เปิด
7 สภานักเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายภีมพล เหมภูมิ
2. นายภาคภูมิ ศรีตะลา
ห้องสภานักเรียน 50 เปิด
8 กระเทาะศาสตร์ วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 1. นายภีมพล เหมภูมิ
2. นายภาคภูมิ ศรีตะลา
ห้องสภานักเรียน 50 เปิด
9 มารยาทไทย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง ห้อง 325 20 เปิด
10 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 วิชาการ ม.5 นายพรชัย โพธิ์มาก หอประชุมโรงเรียน 70 เปิด
11 ธนาคารโรงเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนงนุช น้อยเกิด ห้องธนาคารโรงเรียน 20 เปิด
12 คำศัพท์น่ารู้ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวนันทวัญ ใยยวง ลานไทร 20 เปิด
13 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ม.6 วิชาการ ม.6 นางชลธิชา ตรงสกุล ห้อง 333 50 เปิด
14 Thai Cooking Club วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสมทรง พันธ์ศรี ห้อง 428 20 เปิด
15 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางชนิศา จิระเดชประเพ ห้อง 334 25 เปิด
16 English Trip วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางอุษณี สร้อยเพ็ชร ห้อง 425 35 เปิด
17 Games for fun วิชาการ ม.3 นางปานจันทร์ ภูวิชิต ห้อง 427 20 เปิด
18 เชิดสิงโต วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ ห้อง 338 40 เปิด
19 It' s time for Crossword วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพงศธร เชียงสีทอง ห้อง 437 20 เปิด
20 คณิตศาสตร์หรรษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายชวลิต เรือนจรัสศรี
2. นางนัยนา ศุภดิษฐ์
ห้อง 126 40 เปิด
21 คณิตฯพาเพลิน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข ห้อง 132 40 เปิด
22 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางรัตนา สะสม
2. นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ค 7) 40 เปิด
23 GSP วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ ห้อง 133 20 เปิด
24 สนุกคิดกับคณิตฯ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต ห้อง 136 45 เปิด
25 Do Math Homework วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายชูเกียรติ สุยะลังกา
2. นางศิลาพร รามันพงษ์
ห้อง 134 40 เปิด
26 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิชาการ ม.4 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ หอประชุมโรงเรียน 70 เปิด
27 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 วิชาการ ม.6 นายแสงทอง น้อยเกิด หอประชุมโรงเรียน 70 เปิด
28 180 IQ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุรชา บุรุษศรี ห้อง 131 25 เปิด
29 A- Math คิดเลขเร็ว วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายเจริญ พิลึก
2. นางสาวอุษา บัวบาน
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20 เปิด
30 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 นางสุวรรณา ป้อมใย Lab 2 (233) 20 เปิด
31 สนุกกับวิทยาศาสตร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย Lab 3 (234) 40 เปิด
32 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 1. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ
2. นางวัลลภา อินหลวง
ห้อง 224 40 เปิด
33 จรวดขวดน้ำ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ ลานไทร 20 เปิด
34 Arduino วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายชาตรี ศรีมวงวงค์ ห้องพลังงานทดแทน (อาคารประชาสัมพันธ์) 50 เปิด
35 ของเล่นวิทยาศาสตร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ลานไทร 20 เปิด
36 ตอบปัญหาวิทย์ ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางเกศินี พงษ์พันธุ์ ห้องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20 เปิด
37 วิทย์คิดสนุก วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ Lab 1 (221) 25 เปิด
38 ดาราศาสตร์น้อย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางดวงดาว บดีรัฐ Lab 5 (226) 35 เปิด
39 Chemistry for fun วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 นางนิรดา ราชบุรี ลานไทร 20 เปิด
40 ความถนัดทางเคมี ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
2. นางสวกนกเรขา รักษ์ชนม์
Lab 6 (227) 50 เปิด
41 คนประดิษฐ์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุวิมล กาแก้ว ลานไทร 20 เปิด
42 ช่างกลึงน้อย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพิศาล คชฤทธิ์ ห้องเก็บของ 20 เปิด
43 IT วิชาการ ม.3 ม.4 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 23 เปิด
44 ไฟฟ้าพาสนุก วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องเรียนไฟฟ้า 20 เปิด
45 เล่าเรื่องจากภาพ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
2.นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
ห้องเรียนธุรกิจ 40 เปิด
46 เกษตรไทย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร เรือนเพาะชำ 20 เปิด
47 Electric วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายประยูร จิระเดชประไพ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 20 เปิด
48 สมุนไพรพอเพียง วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ห้องเรียนงานผ้า-คหกรรม 20 เปิด
49 ประดิดประดอย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ ห้อง 235 40 เปิด
50 To Be Number One สร้างสรรค์เสมารักษ์ นันทนาการ ม.4 ม.5 ม.6 นายพรสรร ใจของ ห้อง 238 60 เปิด
51 โจงแดง นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
2.นางสาวนางสาวพรพัสนันนท์ พุ่มเจริญ
ห้องศิลปะ 1 50 เปิด
52 Diy นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุวารี ยอดศรี ห้อง 321 20 เปิด
53 บำเพ็ญประโยชน์ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางพรทิพย์ นิลาภรณ์ ห้อง 324 20 เปิด
54 งานดอกไม้ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นายพลวัฒน์ แจ้งดี
2. นางกานต์รวี กำเนิด
ห้องประวัติศาสตร์ 40 เปิด
55 ศิลปะการถ่ายภาพ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายชูชาติ โดรณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 เปิด
56 มัคคุเทศก์น้อย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวกาญจนา สายทอง ห้อง337 20 เปิด
57 เพลงสากล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายมั่นชัย ไม้หอม ห้อง 336 20 เปิด
58 กีฬาไทย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุรเดช อินจันทร์ สนามกีฬา 20 เปิด
59 ขยับกายสบายชีวี นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา ห้องสุขศึกษา 1 20 เปิด
60 จิตรกรรมไทย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมา 2. นายสุดใจ จารุจิตร์ ห้องศิลปะ 1 60 เปิด
61 วงโยธวาทิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายไพโรจน์ ยิ่งคิด
2.นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล
ห้องดนตรี 40 เปิด
62 อย.น้อย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 20 เปิด
63 กุศลจิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสาวนิตยา อดิเรก ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 เปิด
64 ช่างคิดช่างทำ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ โรงฝึกงานธุรกิจ 20 เปิด
65 Photoshop นันทนาการ ม.1 ม.2 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โครงการสองภาษา 30 เปิด
66 เด็กสร้างงาน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายปริญญา วิชัย ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน 20 เปิด
67 Y.C. ม.ต้น, ม.ปลาย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินใจ ประสารศรี ห้อง Y.C. 20 เปิด
68 หารายได้ระหว่างเรียน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางมาลินี อินจันทร์ ห้องแนะแนว 2 20 เปิด
69 จิตอาสา นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ 2. นายเอกลักษณ์ ผลพระ ห้องแนะแนว 1 50 เปิด
70 รำพัดจีน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องภาษาจีน (312) 20 เปิด
71 บาสเกตบอล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 T.Lyndon A.Sulapco สนามบาสเกตบอล (เฉพาะนักเรียนโครงการสองภาษา EP) 25 เปิด
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817