โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม เลือกกิจกรรม นักเรียนเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้พัฒนา  
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชั้นที่เปิดรับ ครูผู้ดูแล สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
1 ความถนัดทางภาษาไทย ม.6 วิชาการ ม.6 1. นายปฏิญญากร กำเนิด กำเนิด 2. นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี ห้อง 231 60 เปิด
2 ติว GAT (ม.5/7) วิชาการ ม.5 1.นายเฉลิม ทองเพชร 2. นางจิราพร ชัยแสงแก้ว ห้อง 238 40 เปิด
3 รักภาษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางปิยภัทร พวงกลิ่น ห้อง 236 20 เปิด
4 ห้องสมุด (ม.1/6) วิชาการ ม.1 ม.4 นางธนิษฐา อินทะสี ห้องสมุด 42 เปิด
5 GAT-PAT (ม.6/4) วิชาการ ม.6 1.นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ 2. นายสมชาย สุวรรณจักร ห้อง 235 60 เปิด
6 เฮฮาภาษาไทย (ม.ต้น) วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 1.นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์ 2. นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง ห้อง 234 40 เปิด
7 ภาษาพาศิลป์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร ห้อง 233 20 เปิด
8 ความถนัดทางสังคม ม.6 วิชาการ ม.6 นางนิสรา วงษ์บุญมาก ห้องไร้พรมแดน 50 เปิด
9 อาเซียนศึกษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสำราญ คงธนะ ห้อง 328 40 เปิด
10 โลกสังคม (ม. 4/4) วิชาการ ม.4 นางเกษณี สุทธิศาล ห้อง 326 34 เปิด
11 สภานักเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายภีมพล เหมภูมิ ห้องสภานักเรียน 50 เปิด
12 มารยาทไทย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 น.ส.พิณญารัตน์ ทองเหลือง ห้อง 325 20 เปิด
13 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 วิชาการ ม.5 นายพรชัยโพธิ์มาก ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 70 เปิด
14 ธนาคารโรงเรียน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนงนุช น้อยเกิด ห้องธนาคารโรงเรียน 20 เปิด
15 English Tour วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางศุภชลา เพชรแกมทอง ห้อง อ 331 20 เปิด
16 คำศัพท์น่ารู้ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวนันทวัญ ใยยวง ห้องแนะแนว 2 20 เปิด
17 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ม.6 วิชาการ ม.6 นางชลธิชา ตรงสกุล ห้อง อ 333 50 เปิด
18 English Student วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสมทรง พันธ์ศรี ห้อง 428 20 เปิด
19 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางชนิศา จิระเดชประไพ ห้อง อ 334 26 เปิด
20 English Trip วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร ห้อง 425 35 เปิด
21 English Games วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางปานจันทร์ ภูวิชิต ห้อง 434 20 เปิด
22 ความถนัดทางภาษาจีน ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ 2. นายสิริชัย ทัศนเอกจิต ห้อง อ 338 50 เปิด
23 Crossword is fun วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพงศธร เชียงสีทอง ลานไทรหลังอาคาร 1 20 เปิด
24 คณิตหรรษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายชวลิต เรือนจรัสศรี 2. นางนัยนา ศุภดิษฐ์ ห้อง ค 6 40 เปิด
25 PISA พาเพลิน วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. นางรุ่งศรี พิมพ์สอน 2. นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต ห้อง ค 7 45 เปิด
26 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ม.6 วิชาการ ม.6 1.นางรัตนา สะสม 2. นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร ห้อง ค 5 40 เปิด
27 คิดเลขเร็ว วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ 2. นางสาวอุษา บัวบาน ห้อง ค 3 20 เปิด
28 Do Math homework วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายชูเกียรติ สุยะลังกา 2. นางศิลาพร รามันพงษ์ ห้อง ค 4 40 เปิด
29 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิชาการ ม.4 นายแสงทอง น้อยเกิด สนามบาสเกตบอล 70 เปิด
30 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 วิชาการ ม.6 นายแสงทอง น้อยเกิด สนามบาสเกตบอล 70 เปิด
31 เกม 24 วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุรชา บุรุษศรี ห้อง ค 1 25 เปิด
32 A- Math วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายเจริญ พิลึก ลานไทรหลังอาคาร 1 20 เปิด
33 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นางสุวรรณา ป้อมใย Lab 2 20 เปิด
34 สนุกกับวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 1.นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย 2. นางสุวิมล กาแก้ว Lab 3 40 เปิด
35 ชีววิทยา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายประภาส ธารเปี่ยม Lab 7 20 เปิด
36 วิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย) วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 1.นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ 2.นางศิริพร เกตุเจริญ 3.นางวัลลภา อินหลวง Lab 4 40 เปิด
37 จรวดขวดน้ำ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ Lab 5 20 เปิด
38 ความถนัดทางฟิสิกส์ ม.6 วิชาการ ม.6 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ศูนย์พลังงาน 50 เปิด
39 ของเล่นวิทยาศาสตร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ลานไทร หน้าห้องพยาบาล 20 เปิด
40 วิทย์คิดสนุก วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ Lab 1 25 เปิด
41 ดาราศาสตร์น้อย (ม.2/7) วิชาการ ม.2 นางดวงดาว บดีรัฐ ศูนย์พลังงาน 35 เปิด
42 Chemistry for fun (ม.ปลาย) วิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 นางนิรดา ราชบุรี Lab 6 20 เปิด
43 ความถนัดทางเคมี ม.6 วิชาการ ม.6 1. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว 2. นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ Lab E.P. 50 เปิด
44 ช่างกลึงน้อย วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายพิศาล คชฤทธิ์ ห้องเก็บของ 20 เปิด
45 คอมพิวเตอร์ วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก ห้องคอมฯ 2 20 เปิด
46 IT วิชาการ ม.3 ม.4 ม.5 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ห้องคอมฯ 1 25 เปิด
47 โสตทัศนศึกษา วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสัญญา อุนพานิชย์ ห้องไฟฟ้า 20 เปิด
48 เกษตรไทย ม.ต้น วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร เรือนเพาะชำ 21 เปิด
49 Electric วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายประยูร จิระเดชประไพ โสตฯ 1 20 เปิด
50 To Be Number one นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายพรสรร ใจของ 2. นางเกศินี พงษ์พันธุ์ 3.น.ส.พรพัสนันท์ พุ่มเจริญ ห้อง To Be Nunber One 60 เปิด
51 ท่องโลกออนไลน์ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสุวารี ยอดศรี ห้องจริยธรรม 20 เปิด
52 บำเพ็ญประโยชน์ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางพรทิพย์ นิลาภรณ์ ห้อง 325 20 เปิด
53 งานดอกไม้ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายพลวัฒน์ แจ้งดี 2. นางกานต์รวี กำเนิด ห้องประวัติศาสตร์ 40 เปิด
54 Photos นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายชูชาติ โดรณ ลานหน้าอาคาร 3 20 เปิด
55 มัคคุเทศก์น้อย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวกาญจนา สายทอง ห้อง อ 337 20 เปิด
56 เพลงสากล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายมั่นชัย ไม้หอม ห้อง อ 336 24 เปิด
57 คนเล่นการ์ด นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข ห้อง ค 2 33 เปิด
58 วอลเล่ย์บอล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายสุรเดช อินจันทร์ สนามวอลเล่ย์บอล 20 เปิด
59 วัยใสใส่ใจสุขภาพ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา ห้องสุขศึกษา 1 20 เปิด
60 วงโยธวาทิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.นายไพโรจน์ ยิ่งคิด 2. นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล ห้องดนตรี 40 เปิด
61 วาดภาพ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1.น.ส.ณัฎธยาน์ ภุมมา 2.นายสุดใจ จารุจิตร์ 3.นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์ ห้องศิลปะ 60 เปิด
62 สุขกาย สบายจิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสกุณา นิยมเดช ห้องการงาน 20 เปิด
63 สาธารณกุศลจิต นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวนิตยา อดิเรก ลานหน้าห้องธุรกิจ 20 เปิด
64 ช่างคิดช่างทำ นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์ โรงฝึกงานธุรกิจ 20 เปิด
65 Photoshop นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี ห้องคอมฯ E.P. 20 เปิด
66 เด็กสร้างงาน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายปริญญา วิชัย ห้องปกครอง 20 เปิด
67 Y.C. ม.ต้น, ม.ปลาย นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางเพลินใจ ประสารศรี ห้อง Y.C. 20 เปิด
68 หารายได้ระหว่างเรียน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางมาลินี อินจันทร์ ห้องแนะแนว 2 20 เปิด
69 จิตอาสา นันทนาการ ม.5 1.นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ 2. นายเอกลักษณ์ ผลพระ ห้องแนะแนว 1 50 เปิด
70 รำจีน นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ห้องภาษาจีน 20 เปิด
71 ฟุตบอล นันทนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ ลานหน้าปะรำ สนามฟุตบอล 27 เปิด
72 เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ ม.1 ม.2 ม.3 นายภาคภูมิ ศรีตะลา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 30 เปิด
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817